aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Tweede bijeenkomst Energiepark

Op woensdag 30 januari organiseren wij onze zevende Pitch Night. Di...

De eerste Pitch Night van Awesome Foundation Leiden in 2019!

 

Theehuis Noord

.....................................................................................................................

VOOR ACTUEEL NIEUWS OVER THEEHUIS NOORD

VOOR INFORMATIE OVER OPENINGSTIJDEN

EN MENUKAART

(VERHUUR) ARRANGEMENTEN

.......................................................................................................................

De Stichting de Leidse Uitdaging heeft een kleinschalig en bijzonder ontmoetingspunt met een gevarieerd programma in het park de Tuin van Noord in Leiden Noord gebouwd; Theehuis Noord, ontworpen door GAAGA.

 

Onderdelen van het Theehuis Noord zijn onder andere een zitruimte met keuken, het buurtmuseum Leiden Noord (een multifunctionele expositieruimte die thuisbasis zal zijn van Buurtmuseum) en een Speluitleenpunt. Het idee is om met gebruikmaking van het park diverse activiteiten te organiseren; Parkdag, Buurtcamping, Openlucht film, Burendag enz. In de horeca en beheer van de omgeving vragen we buurtbewoners samen te werken met onze gastvrouw van de DZB Leiden


 

Op 5 januari 2015 werd met de bouw begonnen en vanwege de houtbouwconstructie was de oplevering van het Theehuis al eind april 2015. Half juni 2015 hebben wij de deuren kunnen openen.


Theehuis Tuin van Noord is gelegen in de ‘Tuin van Noord’ in Leiden Noord. Dit park is in het kader van het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Noord gerevitaliseerd zodat het park nu als het “groene hart” van de wijk beter toegankelijk is en een meer centrale functie heeft gekregen.

 

De totstandkoming van het Theehuis  is een samenwerkingsproject tussen de wijk Leiden-Noord en  de gezamenlijke wijkorganisaties (VOLN). Het Theehuis komt mede tot stand met financiering van Fonds 1818, VSB fonds, Druckerfonds en de gemeente Leiden.


Naam instelling
Stichting de Leidse Uitdaging

RSIN/Fiscaal nummer: 8541 27 811

 

Contact gegevens 
Roodborststraat 8, 2352 HA  Leiderdorp
Adres Theehuis: Joop Vervoornpad 1, 2316 EP Leiden
M: 06 52752638 E: theehuisnoord@gmail.com

 

Doelstelling Stichting de Leidse Uitdaging
-Het, in het algemeen belang, bevorderen van de sociale binding, cohesie,- ontplooing en (maatschappelijke) participatie tussen en van (bewoners) groepen onderling en anderen , gericht op de wijk Leiden-Noord, onder meer door het verrichten van werkzaamheden verbonden aan het realiseren, in stand houden en exploiteren van een buurtcentrum en/of buurtmuseum in de Tuin van Noord

-Het creëren en behouden van een aantrekkelijk leefklimaat in de wijk Leiden-Noord; en het organiseren en faciliteren van activiteiten voor en door bewoners(groepen) in de wijk Leiden-Noord en voorts al hetgeen in de ruimste zijn met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Vincent Kokke
Secretaris: Vacature
1ste Penningmeester: Henk Blaaubeen
2e Penningmeester: Arie Bergsma
Alg. Bestuurslid: Ali Kundak
Bestuurder/Toehoorder: Rien van der Velden van Fonds 1818

 

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen winstoogmerk; jaarlijke opbrengsten worden geinvesteerd in de wijk en in activiteiten en beheer van het park. Statutair is vastgesteld: "Aan de leden van het Bestuur kan geen beloning worden toegekend (zie artikel 7 lid 3)". Kosten die de leden van het Bestuur in de uitoefening van hun functie maken worden hun op vertoon van de bewijsstukken door de Stichting vergoed, mits de onkostenvergoeding niet bovcenmatig is. Statuten; tot pagina 7, vanaf pagina 7

 

Bedrijfsplan van Theehuis Noord/ de Stichting de Leidse Uitdaging

 

Activiteiten van de Stichting
1.       Vanaf 5 januari 2015 bouwt de Stichting het Theehuis in de Tuin van Noord. Op 3 april heeft de oplevering plaatsgevonden en de verwachting is dat het Theehuis per 15 juni 2015 zijn deuren kan openen.
2.       Voor de Stichting geldt dat in de eerste periode na openstelling de nadruk zal liggen op het samen met vrijwilligers vorm en inhoud geven aan vier kerndiensten; Theehuis/horeca, Buurtmuseum Leiden Noord, Speluitleen, Beheer en groenonderhoud. 

3.       Met inzet van vrijwilligers wordt tevens een pakket aan activiteiten en evenementen opgebouwd zoals burendag, buurtcamping, zie hiervoor de notitie over toekomstige activiteiten van de Stichting.

 

Jaarverslag 2014/2015/ balans van baten en lasten.
Bijgaand treft u aan: Samenstellingsverklaring en  Jaarverslag/ Balans 2014 en jaarrekening 2015, jaarekening 2016, jaarrekening 2017