Groenoord-Noord

bestemmingsplan 2004

Het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 9100
2300 PC LEIDEN

Leiden, 5 May 2008

Betreft: Inbreng bestemmingsplan Leiden Noord

(Inspraakfase)

Geacht College,

Als bestuur van de Buurtvereniging Groenoord-Noord willen wij gaarne het volgende naar voor brengen als inbreng in de inspraak over het bestemmingsplan Leiden Noord.

Haarlemmerweg als structuurelement

Wij missen bij de structuurbepalende elementen in het plan de langzaam verkeer route langs de Haarlemmertrekvaart. Daarvan wordt veel gebruik gemaakt door verkeer vanuit het stadshart (vanaf het gebied rond V&D via Stille Mare, Lange Mare, Korte Mare en Haarlemmerweg) en het Station (via Langegracht of Rijnsburgersingel en Haarlemmerweg) naar Warmond en naar de Merenwijk. Daarnaast vervult zij een functie voor het varend verkeer. Verkeerstechnisch staat zij ten minste op één lijn met de nieuwe route over het voormalige EWR-terrein.

Het is ook een beeldbepalende route, en het karakter zou behouden en versterkt moeten worden. Dat betekent dat ter hoogte van de Willem de Zwijgerbrug de Noord-Zuid oriëntatie belangrijker dient te zijn dan de Oost-West oriëntatie, hetgeen zich tevens dient te vertalen in de hoogte van bouwen: hier lager dan elders langs de Willem de Zwijgerlaan. Men moet ervaren dat de stad zich Noord-Zuid manifesteert en zijn eigen karakter oplegt aan de bebouwing ter plaatse.

Dat het karakter van de Haarlemmerweg prevaleert boven de uitstraling die de Willem de Zwijgerlaan is toegedacht in de plannen strookt ook met de visie uit het WOP dat de barrière die de Willem de Zwijgerlaan vormt, dient te worden doorbroken. In het bestemmingsplan is daarvoor onvoldoende zekerheid geboden.

In dit kader achten wij het ongewenst dat er hoogbouw zou komen in de `oksel van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van het Groenoordplein. Daarover hieronder meer.

Groen in het plan

Wij zijn van mening, dat in het bestemmingsplan onvoldoende kansen worden aangegrepen om de groenstructuur te versterken. Er worden wel degelijk goede plannen geïncorporeerd, maar in de wijk Groenoord liggen nog kansen die onbenut zijn gelaten.

Als voorbeeld wijzen wij op de groen/blauwe Y-structuur langs de Haarlemmertrekvaart en de Floris Versterlaan die zou kunnen worden aangewezen als belangrijke ecologische functie. Langs de Haarlemmertrekvaart bevindt zich vrij veel groen. Het komt langs de Westtak van de `Y' de stad in vanaf Oegstgeest en is te zien in de bomenrij langs de kade, de tuinen aan de Maredijk (m.n. nr 159 en 161) en de villa van Verster aan de Lucas van Leidenstraat. De Oosttak begint in Warmond en de gebieden grenzend aan de Merenwijk, en komt via de Slaagsloot het terrein van de voormalige vuilverbranding en de ruime aanwezigheid van groen langs de Floris Versterlaan naar het Groenoordplein. De takken komen bij elkaar in de oksel van de Willem de Zwijgerlaan. De structuur wordt versterkt doordat niet alleen groen zo de stenen stad in dringt, maar ook water. Het lijkt ons toe dat deze groen/blauwe verbindingen als uitgangspunt moet dienen in het denken over de ontwikkelingen in dit deel van het plangebied. Dat zou bijvoorbeeld betekenen, dat aan weerszijden van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de villa van Verster (hoek Lucas van Leidenstraat met Haarlemmerweg) groenvoorzieningen moeten worden gesitueerd en dat de groenvoorzieningen aan de Floris Versterlaan niet slechts aan één zijde van de weg moeten worden ingekleurd. Het zou ook kunnen betekenen, dat inderdaad een waterplaats wordt aangelegd in de oksel, maar niet als dit ten koste gaat van het aldaar aanwezige groen, met name de hoge bomen aan het einde van de Hansenstraat.

De indeling van het EWR-terrein

Hoewel wij als Buurtvereniging van Groenoord Noord niet zo heel nauw betrokken zijn bij de wijze waarop het EWR-terrein wordt ontwikkeld, lijkt het ons voor wat betreft de leefbaarheid van de wijk en de aantrekkelijkheid ervan voor de toekomstige bewoners gewenst dat niet zo strikt de hand wordt gehouden aan het grid-systeem zoals het in het bestemmingsplan is aangegeven. Tevens lijkt het ons niet wenselijk voor de ontwikkeling van die wijk als de hoogte van de gebouwen aan de Willem de Zwijgerlaan ter plaatse erg afwijkt van de hoogte voor de huizen in de wijk zelf. Daarmee zou opnieuw de barrièrewerking van de Willem de Zwijgerlaan worden versterkt, terwijl dan ook niet meer de torens aan Groenoord Plaza te zien zijn. Dat is niet de bedoeling geweest toen zij werden ontworpen en zou ook jammer zijn. Van hun beeldbepalende functie blijft dan namelijk weining over, en al helemaal niet als `hoge torens'.

Geluid en fijnstof

In de toelichting bij het plan staat vermeld, dat het hoge niveau aan uitstoot van fijnstof en stikstof door het verkeer dat over de Willem de Zwijgerlaan raast een landelijk probleem is dat niet lokaal kan worden opgelost. Bestudering van de kaartjes waarop het niveau is te zien, alsmede bestudering van de kaartjes waarop de geluidsoverlast in kaart is gebracht, tonen echter, dat de grootse bottleneck zich bevindt ter plaatse van de Groenoordbrug over de Haarlemmertrekvaart. Hoewel het misschien zo is, dat het probleem een landelijke aanpak vergt, kan er toch wel wat plaatselijk gedaan worden. De hogere spreiding van luchtvervuiling en van geluidhinder hangt vermoedelijk samen met de ongestoorde verbreiding in de open ruimte (met name de Haarlemmertrekvaart zelf), en het feit dat de weg hier hoger ligt dan waar dan ook.

In dit verband dringt de Buurtvereniging er nogmaals op aan, dat ten minste doorzichtige schermen aan weerszijden van de Willem de Zwijgerweg worden geplaatst op de brug. In combinatie met extra groen aan weerszijden, waarvoor ter plaatse zeker ruimte is, behoeft dat niet zo ontsierend te zijn als de gemeente wel vreest, integendeel.

Een andere suggestie die de Buurtvereniging in dit kader doet is ook te bezien of aan de Gooimeerlaan iets gedaan zou kunnen worden aan geluidsoverlastbeperking. De Buurtvereniging is zich ervan bewust, dat de ontwikkeling daar nog niet helemaal doordacht is, maar ook daar lijkt in de plannen nog onvoldoende weerstand opgenomen voor verspreiding van geluid, fijnstof en stikstof. Als er geen bewoning op het GEO-terrein zou komen kan een groene muur zoals die langs de Floris Versterlaan, of een lagere, mogelijk uitkomst bieden. Als er wel woningbouw zou komen, lijkt ons dat echter niet de beste oplossing.

Overig

Als betrokken speler in de ontwikkeling van leiden Noord denken wij ook graag mee over de ontwikkelingen buiten onze directe woon- en werkomgeving, maar willen dat hier niet bij wijze van schriftelijke inbreng doen, omdat anderen daarvoor naar onze mening de eerst aangewezenen zijn. Daarom zullen wij het hierbij vooralsnog laten, en wensen de gemeente succes en inspiratie in het verdere proces dat moet leiden tot totstandkoming van een bestemmingsplan voor Leiden Noord.

Met vriendelijke groet,

namens de buurtvereniging,

Hein Dijkerman (voorzitter)

Frans van Mierisstraat 26

2316 AN LEIDEN

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer