Groenoord-Noord

ALV 2006

Buurtvereniging Groenoord Noord

Secretariaat:
Frans van Mierisstraat 26
2316 AN Leiden

Notulen ALV 27 november 2006

Aanwezig waren circa 60 leden en 15 raadsleden (Conny Broeyer en Marion van Dongen [PvdA], Abram Flippo [CDA], Jeanine Clement [CU], Luc Rademaker [SP], Lex van Wijngaarden [Groen Links], Sabine Verschoor [D'66], Paul Laudy [VVD], Jan de Boer [Stadspartij Leiden Ontzet] en Ben Blankenstein [Leefbaar Leiden]

De vergadering duurde van 19.30 tot 21.30 uur. Daarna werd er nog in informele zin door veel aanwezigen doorgepraat, ook met diverse raadsleden.

Op de agenda stonden twee agendapunten:

 • Bestuurswisseling, en

 • Ontwerp Bestemmingsplan GEO / Projectbesluit Ymere

De bestuurswisseling hield in, dat Pieter de Krom aftrad als bestuurslid. Hij kan statutair niet langer aanblijven. Hein Dijkerman (vz), Patricia Burgmeijer (penningmeester) en Jos Hemelaar (secretaris) blijven aan. Aanvulling zal gezocht worden. Met 15 stemmen tegen nul wordt het voorstel van Hein aangenomen, dat de financiële verantwoording wordt afgelegd tegelijk met de financiële verantwoording over 2006.

Hein Dijkerman leidde het punt van het ontwerp bestemmingsplan projectbesluit Groenoord-hallenterrein in. De gemeente wil voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan al afspraken maken met de projectontwikkelaar. Dat is eigenlijk een omkering van de normale gang van zaken. De Buurtvereniging wil wel constructief meedenken, maar vindt het dan belangrijk dat goed naar haar argumenten wordt geluisterd. Feitelijk is deze omkering van de gang van zaken immers een uitholling van de in een democratische rechtstaat voorgeschreven rechtswaarborgen waarmee de totstandkoming van een bestemmingsplan is omgeven. Alleen door de input van de omwonenden goed te waarderen kan dit gecompenseerd worden.

Jord Kelder hield (toen eenmaal de techniek hem ondersteunde) een presentatie over de bevindingen van de Klankbordgroep. Een resumé van de hand van Emile van Aelst wordt aan de raadsleden uitgedeeld. Zij krijgen immers eerdaags de voorstellen van het College van B&W voorgelegd. Dan kan kennisname van de beoordeling van de plannen door de bewoners van belang zijn.

De presentatie kwam erop neer, dat er veel input was geweest, op hoog niveau, maar dat juist de punten die de leefbaarheid van de wijk waarborgden niet waren overgenomen door de gemeente. Er was een groot aantal vage toezeggingen door de gemeente gedaan, maar die werden uiteindelijk niet hard gemaakt en kwamen ook onvoldoende terug in de voorlopig definitieve voorstellen van de gemeente.

Met name wordt in de plannen gemist:

 • Groen in de wijk (en niets slechts over de Gooimeerlaan), inclusief het toegezegde speelveldje

 • Afwikkeling van het verkeer van de nieuw te bouwen woningen niet over de Floris Versterlaan, maar langs eigen route naar de Hallenweg

 • Nieuwbouw qua aantal bouwlagen passend bij bestaande woningen (dus geen 6 of 7 bouwlagen langs de Floris Versterlaan)

 • Luchtkwaliteit (zie verkeersafwikkeling, alsmede: schermen langs de Willem de Zwijgerlaan)

 • Waterbeheer: geen waterbuffering in de nieuwe wijk i.v.m. het `vollopen' van de put van Leiden Noord. De huizen staan hier op polderpeil en waterbuffers kunnen slechts op het hogere boezemniveau. Dat betekent natte voeten voor met name de Bakker Korfstraat en omgeving.

 • In verband hiermee ook geen kopbebouwing langs de Floris Versterlaan.

Vincent Kokke leidde de discussie waartoe daarna de aanwezigen werden uitgenodigd.

 • Speelveldje:

Ilonka Dunsbergen: Voor de 80 kinderen in de wijk is er geen speelterrein voorzien in de plannen. Dat is meer dan triest. Maaike Nieuwstraten vult aan, dat de enige buitenspeelgelegenheid volgens de plannen te vinden zal zijn aan de andere kant van de Gooimeerlaan, maar dat dat voor jonge kinderen veel te gevaarlijk is om te bereiken. Conny Broeyer vraagt wat voor speelveldje er gewenst wordt. Hein Dijkerman geeft aan, dat het gaat om een voetbalveldje of zo voor kinderen in de leeftijdscategorie 10-16 jaar. Er is in alle fases de toezegging gedaan, dat er een speelterrein zou komen. De toezeggingen zijn onder andere van voormalig wethouder Hillebrand afkomstig. Er zijn drie goede locaties langs de Floris Versterlaan aan te wijzen. Wat er nu in de plannen is opgenomen (de betonnen bovenkant van een parkeergarage) voldoet echter niet. Pieter de Krom bepleit het Rijsbergenterrein als speelveld te behouden. Jord Nagel wijst erop, dat het vertrouwen in de gemeente wordt ondermijnd, als er telkens toezeggingen worden gedaan, maar de concrete uitwerking niet wordt binnen gehaald. Bewonersparticipatie moet leiden tot grotere legitimiteit, niet tot grotere frustratie. Het is dus zaak, dat de toezeggingen concreet worden gemaakt. André Schoorl valt hem daarin bij. Daarnaast wordt vanuit de klankbordgroep er nog op gewezen dat het onderwerp niet van ondergeschikt belang is, aangezien ook de veiligheid in het geding is (het groen en eventuele speelgelegenheid lijkt nu alleen te bereiken na het oversteken van de Gooimeerlaan en het passeren van een --in dit plan-- drukke Versterlaan) .

 • Groen

Maaike Nieuwstraten: Het enige groen in de wijk wordt gevormd door de tuinen van de mensen zelf. Dat moet beter kunnen. Vanuit het bestuur wordt aangevuld, dat het groen gesitueerd is in de van Voorthuijzen driehoek, maar dat de buurt (en nieuw te bouwen wijk) daar niets aan heeft. Dat willen we anders verdeeld zien. Ook wij willen groen in onze en de aanpalende wijk. In de huidige plannen neemt de hoeveelheid groen slechts af (m.n. langs de Floris Versterlaan).

 • Luchtkwaliteit

Jord Nagel had in de presentatie aangetoond, dat de berekeningen van de luchtkwaliteit gebaseerd waren op het "campus-model". Dat kende meer groen, en omvatte niet de bottelnekken die op de Willem de Zwijgerlaan ontstaan ten westen van de overkluizing. De berekeningen zijn dus fout en het zou best eens kunnen zijn, dat er een overschrijding van de grenswaarden is als de plannen die nu voorliggen worden uitgevoerd. Als de verkeersafwikkeling van de nieuw te bouwen woningen plaats vindt via de Floris Versterlaan neemt de luchtkwaliteit in onze wijk, en met name in de Lucas van Leidenstraat verder af. Het zou heel goed kunnen zijn, dat daardoor het plan niet uitvoerbaar is. Dat kan zonder nieuwe metingen nu niet worden gezegd. Jos Hemelaar merkt op, dat de luchtkwaliteit mogelijk positief beïnvloed kan worden door het plaatsen van schermen langs de Willem de Zwijgerlaan, met name op de brug. Bij de ontwikkeling van de Zuid-As in Amsterdam worden op dit moment vergelijkbare voorzieningen getroffen. Door wervelingen in de lucht worden de deeltjes hoger in de lucht gebracht, waardoor ze beter verspreiden en de luchtkwaliteit in de naastliggende woonwijken minder hinder van verkeersuitstoot ondervindt.

 • Verkeersafwikkeling

Unaniem is de wijk tegen een verkeersafwikkeling van het geplande appartementencomplex over de Willem de Zwijgerlaan. De nieuwe woningen moeten langs een zelfstandige route bereikbaar zijn vanaf de hallenweg. De woningen+parkeergarage langs de Willem de Zwijgerlaan kunnen daarbij gebruik maken van de ventweg langs de Gooimeerlaan. De Floris Versterlaan kan dan eenrichtingsverkeer worden (Noord-Zuid) bestemd voor de nu bestaande wijk. Dat correspondeert ook met de toezegging van wethouder Hillebrand aan het begin van het traject van bewonersparticipatie, dat een verkeersluwe Floris Versterlaan toegestaan zou worden als de wijk dat wil. Jeanine Clement wijst erop, dat het terrein van de Groenoordhallen wel ontwikkeld gaat worden door een particulier die minder makkelijk de wet voorgeschreven kan worden. Hein Dijkerman wijst erop, dat daarom de gemeenteraad de randvoorwaarden moet stellen. Abram Flippo vraagt zich af of dat binnen een bestemmingspan wel is te regelen. Het bestuur antwoordt, dat dat ten eerste het gebied eigendom is van de gemeente, en de gemeente er dus daarom al het nodige over te zeggen heeft. Daarnaast moet het met het Besluit Luchtkwaliteit 2005 in de hand mogelijk zijn dit soort eisen op te nemen. Procedures tot aan de Raad van State worden voorzien, als dit onderdeel niet naar tevredenheid zou worden geregeld. We gaan er echter van uit dat het zo ver niet hoeft te komen.

 • Kopbebouwing

Hein Dijkerman en Jord Nagel memoreren dat op 15 juni 2004 wethouder Hillebrand heeft toegezegd,dat er geen kopbebouwing langs de Floris Versterlaan komt. De raadsleden krijgen een kopie van het document waarin dat is vastgelegd. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar wat de wijk wil, en dat is duidelijk géén kopbebouwing. Luc Rademakers zegt namens de SP dat zij het College aan de toezegging zullen houden. Abram Flippo verklaart hetzelfde namens het CDA. Marionvan Dongen vraagt wat het probleem is met de kopbebouwing. Het antwoord is, dat het de wijk er steniger van wordt, dat het niet zonder onteigeningen zou kunnen, en dat er een wateroverlastprobleem door ontstaat in de binnentuinen. Die wateren nu nog af in de vijvers langs de Floris Versterlaan.

Jord Nagel stelt, dat als het bestemmingsplan er ongewijzigd door komt, de bewoners aan de Bakker Korfstraat en Lucas van Leidenstraat zonder meer planschadevergoeding kunnen gaan vorderen. André Schoorl bevestigt, dat zijn tuin nu al erg vochtig is, en dat waterbuffering in Groenoord Noord en/of kopbebouwing voor hem en zijn buren een ramp zou zijn.

 • Hoogte aangrenzende bebouwing

Marion van Dongen vraagt wat het grootste probleem is, waar zij zich als raadslid op zou moeten richten bij de behandeling van het projectbesluit.

Dat zijn achtereenvolgens: de verkeersafwikkeling van de nieuw te bouwen wijk, het gebrek aan groen en de hoogte van de bebouwing die grenst aan de Lucas van Leidenstraat en Floris Versterlaan. We willen daar niet meer dan drie bouwlagen zien. Dat dat oploopt naar het Oosten toe, kunnen we begrijpen. Maar het bijzonder lelijk en onaangenaam als tegenover huizen van twee tot drie bouwlagen plotseling vijf, zes of zelfs zeven bouwlagen mogelijk zouden zijn. Drie is het maximum op de overgang.

Als het gaat om het bestemmingsplan komt daar nog bij de luchtkwaliteit (schermen), het speelveldje en de kopbebouwing.

Mona Wesselman vraagt wat de aanwezige raadsleden met de informatie gaan doen. Conny Broeyer antwoordt, dat zij de informatie met hun fracties zullen bespreken. Er is vervolgens een Commissievergadering op 12 december, waar ook alle buurtbewoners welkom zijn. Daar zullen de plannen besproken worden voordat de raad erover moet stemmen op 19 december. De agenda staat in de stadskrant, zodat je kunt zien hoe laat je er moet zijn als je de discussie wilt volgen.

Hein Dijkerman sluit de avond af, bedankt allen, met name ook de aanwezige raadsleden, en wijst nog eens op de website <a href="">www.leidennoord.nl</a>, waar onder meer de zienswijze van het bestuur t.a.v. de plannen te vinden is.

Voor het verslag: J. Hemelaar,

27 november 2006

Buurtvereniging Groenoord Noord - KvK inschrijfnummer: 28079932 - bankrekeningnummer: 88.11.833.18


Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer