Groenoord-Noord

ALV 2003

Verslag ALV Groenoord Noord 24 maart 2003

Aanwezig waren 48 bewoners. Daarnaast hadden 2 leden hun mening schriftelijk kenbaar gemaakt.

Van het bestuur waren aanwezig: Hein Dijkerman (vz), Martin Stolwijk, Pieter de Krom en Jos Hemelaar (notulist). Afwezig m.b. waren Karin Swanenburg en Nitolanda van Rijn (scheidend penningmeester).

Agenda:

I Verslag activiteiten afgelopen jaar

II Verslag Kascommissie

III Verkiezing nieuw bestuur

IV Wijkontwikkelingsplan: Van verbeelding naar werkelijkheid: Leiden Noord op weg naar 2010

I Verslag activiteiten afgelopen jaar

 • Er is geen wijkkrant uitgekomen, omdat Hans verhuisd is. Door samenwerking in Leiden Noord is het nu veel minder werk om een wijkkrant te maken. Veel materiaal wordt al aangeleverd. Maar er is wel een redacteur nodig. Het bestuur vraagt de leden zich aan te melden.

 • De enquête over de mogelijke ontsluiting via de Hallenweg en het Rijsbergenterrein was een succes.

 • Op 2e Paasdag was er een eierzoekactie waaraan veel kinderen deelnamen.

 • Op 11 juni werd de straatspeeldag gehouden met een springkussen.

 • Op 20 juni werd een ALV gehouden

 • De inventarisatie of er interesse was voor een buurtbarbecue leidde tot de uitkomst dat hiervoor alleen in de Frans van Mierisstraat belangstelling bestond.

II Kascommissie

De scheidend penningmeester werd decharge verleend door de kascommissie waarin door een fout van het bestuur niet Connie Ooms zitting had maar een aangezocht lid uit de Frans van Mierisstraat.

III Bestuursverkiezing

Met 28 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 expliciete onthouding van stemmen werd het oude bestuur opnieuw benoemd, aangevuld met Jos Hemelaar. Naar een penningmeester wordt nog gezocht. Het is niet veel werk!

IV Wijkontwikkelingsplan

Maandag 10 maart 2003 was er een voorlichtings- en inspraakavond georganiseerd door de gemeente. Hein vatte de belangrijkste punten van het plan nog eens samen.

Hij vertelde verder, dat hij met de andere buurtverenigingsvoorzitters van Leiden Noord overleg voert met de wethouders. Het Rijk eist namelijk bewonersparticipatie. Groenoord Noord heeft door het hoge ledental en de grote betrokkenheid die blijkt uit hoge opkomstcijfers een herkenbare invloed binnen dat overleg. Daarnaast informeert het bestuur van de Buurtvereniging ook zelfstandig de wethouders. Deze bijeenkomst is bedoeld om de mening van de bewoners te horen.

Voor individuele bewoners zijn er daarnaast nog twee mogelijkheden om invloed uit te oefenen: Commentaar op de plannen staat voor iedere bewoner open tot 14 april 2003, terwijl de gemeente in mei circa 7 personen zal zoeken om plaats te nemen in een klankbordgroep voor de nadere invulling van de plannen voor onze wijk en het hallenterrein.

Na deze inleiding werden de plannen besproken aan de hand van 15 vragen die ter voorbereiding in de wijk waren rond gestuurd. Sommige vragen werden gecombineerd behandeld. Er was intensieve discussie, vaak van hoog niveau. De mening van de buurtbewoners was als volgt:

 1. Is het plan volgens u geslaagd in de opzet om de barrière-werking van de Willem de Zwijgerlaan op te heffen?

Nee. Er wordt meer groen gewenst langs de Willem de Zwijgerlaan.

Algemeen wordt onderschreven dat de barrièrewerking onvoldoende wordt opgeheven, en dat ondertunneling tot aan de Schipholweg absoluut de voorkeur heeft, maar als dat niet haalbaar is, is iets beter dan niets.

 1. Wordt er voldoende rekening gehouden in het plan met de geluidsoverlast en de risico's voor de gezondheid van benzeenconcentraties door de Willem de Zwijgerlaan?

Dit is een belangrijk punt voor de buurt. Er is in het plan onvoldoende aan gedaan. Het liefst zouden we zien dat de Willem de Zwijgerlaan geheel ondertunneld werd, in elk geval tussen de Gooimeerlaan en de Schipholweg. Second best is de optie, waarbij we geluidsschermen willen langs de Willem de Zwijgerlaan, en daarnaast meer groen. Het leggen van geluidsarmer asfalt zoals dat staat te gebeuren, heeft onze instemming.

 1. Moet de Big Boss-locatie bij het plan betrokken worden (m.a.w. moeten de grenzen anders worden getrokken)?

Unaniem vinden we, dat deze locatie in de ontwikkeling moet worden meegenomen, en dat we daarin inspraak moeten hebben. Ook dit is een belangrijk punt.

 1. Is er voldoende aandacht voor groen in het plan?

Nee. Er zou een ecologische zone moeten komen vanaf de Slaagsloot langs de spoordijk via de Haarlemmerweg de stad in.

Verder is duidelijk meer groen gewenst langs de Willem de Zwijgerlaan.

Het algehele gevoelen was, dat het beetje groen dat er nog is met de plannen wordt weggehaald. Dat is onacceptabel (zie ook vraag 13). Open ruimte is gewenst. Dit onderwerp leeft zeer.

De vijvers aan de Floris Versterlaan ervaren we als groen. Ten slotte worden meer bomen in de strook langs de geluidswal gewenst.

 1. Is de plaatsing van flats van 8 à 10 bouwlagen langs de Willem de Zwijgerlaan een goed idee?

Nee. De leden stellen 5 lagen als maximum, dan wel de gemiddelde hoogte van de huidige gebouwen langs de Schipholweg. Bovendien zijn commerciële functies in de plint ongewenst. Deze standpunten hangen samen met te verwachten veiligheidsuitstraling, de totale indruk van het plan, en de barrièrewerking van de Willem de Zwijgerlaan.

De aanwezigen spreken zich voorts uit voor voldoende aandacht voor de woonwensen van de huidige bewoners langs de Willem de Zwijgerlaan, die het veld zullen moeten ruimen.

 1. Is de locatie van de brede school bij het Kooiplein een goed idee?

Dit onderwerp blijkt niet erg te leven in de buurt. Geopperd wordt dat het plaatsen van de school nabij de tuinen van Noord een beter idee lijkt.

 1. Vindt u het een goed idee als er een moskee komt, tijdelijk op het Pernixterrein en later bij de Voorthuizenschool?

Er werden geen bezwaren tegen deze locatie naar voor gebracht.

 1. Is de verlegging van de Gooimeerlaan een goed idee?

Als het niet noodzakelijk is, kan de situatie wat ons betreft blijven zoals ze is.

 1. Staat u achter een eventuele vestiging van een XL-supermarkt in het hallenterrein?

De meningen op dit punt zijn nog niet uitgekristalliseerd. Dat hangt ermee samen dat inzicht ontbreekt in de extra verkeersdrukte die de vestiging met zich mee zou brengen in dit deel van Leiden (op de Gooimeerlaan en de Willem de Zwijgerlaan) en de vraag of die bovendien gepaard zal gaan met extra parkeerdruk. Voor zover er wel meningen waren leken die vrij uitgesproken te zijn. Stemming leverde het beeld op van 13 tegen en 8 voor (inclusief de schriftelijke stemmers).

 1. Vindt u het een goed idee om de ontsluiting van de wijk te laten plaatsvinden via de Hallenweg?

Niet duidelijk was of een ontsluiting via de Willem de Zwijgerlaan te prefereren was boven een ontsluiting via de Hallenweg. Duidelijk is wel, dat we zeer beslist geen twéé ontsluitingen wensen. Het is het een of het ander.

Als er een ontsluiting via de Hallenweg komt, dan wordt verwacht dat dit gunstiger is voor de parkeerdruk, terwijl het ontwerptechnisch ook mooier is (de vrij komende ruimte is beter te gebruiken, o.m. voor groen / speelveldje + er is weer een stoplicht minder op de Willem de Zwijgerlaan, wat de doorstroom bevordert). We weten echter niet wat de gevolgen zijn van het invoegen bij de weggebruikers uit de Merenwijk (het gevaar van files op de Gooimeerlaan is mede afhankelijk van dimensionering van de doorgaande route en de stoplichtenwerking).

Als er een ontsluiting komt via de Willem de Zwijgerlaan, dan hoef je minder om te rijden, maar is de kans dat mensen uit de Groenoordtorens vanaf de Schipholweg en de flats aan de Willem de Zwijgerlaan hun auto bij ons `om de hoek parkeren' misschien wel groter. In dat geval moet de Gabriël Metzusstraat tussen de aanhechting aan de Haarlemmerweg en het viaduct worden onderbroken (het verkeer vanaf het viaduct moet langs de noordkant van het bedrijventerrein worden omgeleid) én de Hallenweg mag niet aansluiten op de hoek van de Floris Versterlaan met de Gabriël Metzusstraat (speelveldje?).

In het eerste geval heb je het bijkomend voordeel dat Verbaan waarschijnlijk eindelijk eigener beweging wel gaat vertrekken, omdat het bedrijf dan niet meer snel bereikbaar is (woningbouw mogelijk!); in het tweede geval kan je proberen het verkeer van en naar het kamp buiten de wijk te houden.

We weten niet wat onze voorkeur heeft. Er zal door de gemeente eerst meer onderzoek moeten worden gedaan naar de gevolgen, voordat we daarover een mening kunnen vormen. Wij willen dus dat het item in het beslisdocument van de lijst "te besluiten" wordt afgevoerd en geplaatst wordt op de lijst "te onderzoeken".

 1. Wilt u de ontsluiting van de wijk via de Willem de Zwijgerlaan houden?

Zie vraag 10.

 1. Zijn er in het plan naar uw smaak voldoende waarborgen tegen parkeerdruk?

Zie vraag 10.

 1. Vindt u het `aanhelen van koppen' langs de Floris Versterlaan een goed idee (m.a.w. moeten er aan onze kant langs de Floris Versterlaan nieuwe woningen worden gebouwd)?

Nee. We vinden dat het plan in ons gebied geen adequaat antwoord biedt op het vraagstuk van veiligheid. We willen dat er naar andere mogelijkheden wordt gezocht om gevoelend van veiligheid te verhogen zonder groen op te offeren. In dat kader zou er bijvoorbeeld bestudeerd moeten worden of er mogelijkheden zijn om aan de oostzijde i.p.v. aan de westzijde van de Floris Versterlaan te bouwen. Ook scheelt het al een stuk als de verlichting op peil wordt gehouden, en de bosschages lager worden geknipt. Zie ook vraag 4.

De functie van de vijvers voor de afwatering mag overigens in geen geval wegvallen!

 1. Wat moet er gebeuren met het voormalig Rijsbergenterrein?

(woningbouw / Club 58 / bedrijven / parkachtig groen / speelveld / speeltuin)

Woningbouw van eengezinswoningen. We willen niet dat Club 58 verhuist.

 1. Waar moet het speelveld komen in onze wijk?

Afhankelijk van het antwoord op vraag 10 aan de Zuid- dan wel Noordzijde van de Floris Versterlaan.

Ten slotte werden nog drie punten opgeworpen door afzonderlijke buurtbewoners:

 • de eis om voor een afgewogen uitvoering van de plannen éérst te zorgen dat het geluidsscherm langs de spoorbrug er komt,

 • de wens dat er aan het begin van de Bakker Korffstraat een verkeersdrempel wordt gelegd (een handtekeningenactie zal in die straat worden gestart)

 • het dringend verzoek aan alle buurtbewoners om zich te houden aan de 30 km/uurslimiet

Vanuit het bestuur werd dit nog aangevuld met het verzoek om het speelveldje hondenpoepvrij te houden. Daarna was het tijd voor de borrel, waarmee de ALV wed afgesloten.

Leiden, 25 maart 2003

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer