aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Het Leidse college van B&W is voornemens hoge woontorens te bou...

Inspraakavond CDA-Leiden

 

Leids College tegen RGL; Leiderdorps College tegen RWO; de Kooi de pineut met Ring Weg Oost door Sumatrastraat?

Leiden, 2 mei 2010

Geacht college, allereerst wil ik u mede namens wijkvereniging de Kooi feliciteren met het bereiken van een coalitieakkoord. De bijbehorende bestuursovereenkomst is ambitieus maar bevat ons inziens een aantal moeilijk te verenigen ambities. Daarom wil ik u namens de Kooi vragen de passages over de Ringweg Oost te verhelderen.

U schrijft:

‘het college geeft uitvoering aan de realisatie van een oostelijke ringweg tussen Kanaalweg en Willem de Zwijgerlaan. Hierbij is het genomen kaderbesluit het voorkeurstracé. Daarbij wordt onderzocht welke ruimtelijke en financiële inpassingalternatieven mogelijk zijn’.

Wij zijn blij te lezen dat het college voornemens is het voorkeurstracé uit te voeren. Er ontstaat echter ook enig wantrouwen door:

  • het starten van een hernieuwd onderzoek naar ruimtelijke en financiële inpassingalternatieven,
  • het benoemen van een aansluiting op de Willem de Zwijgerlaan in plaats van op de Provinciale weg 
  • de mogelijke consequenties van het eveneens in de bestuursovereenkomst opgenomen besluit geen medewerking te verlenen aan de Rijn Gouwe Lijn door Leiden in plaats van in te zetten op uitstel of een eventueel  andere route dan over de Hooigracht.

Graag ontvangen wij een toelichting op de volgende vragen:

1)    Bedoelt u met de voorkeursvariant hetzelfde als wij namelijk: de tunnelvariant waarbij de tunnel van industrieterrein De Waard naar de Zijldijk loopt en vervolgens via de Rietschans en de Engelendaal naar de provinciale weg gaat?

2)    Kunt u ons aangeven waarom u als aansluiting de Willem de Zwijgerlaan heeft opgenomen en niet de Provinciale weg?

3)    Hoe luidt de onderzoeksopdracht naar ruimtelijke en financiële inpassingalternatieven? Is daarbij al rekening gehouden met het (mogelijk) afwijzen van Leiderdorp van het voorkeurstracé, zie ook vraag vier?

Mede in het licht van de mogelijke consequenties hiervan horen wij graag of er al afspraken zijn gemaakt over de vervolgstappen als blijkt dat het voorkeurstracé niet mogelijk is. Is in de onderzoeksopdracht, of nog liever in een officieel beleidsdocument, een passage opgenomen waarin is aangeven dat de Sumatrastraat uitgesloten wordt als alternatieve optie voor een ringweg oost als het voorkeurstracé niet mogelijk blijkt?

4)    Hoe denkt de coalitie om te gaan met de standpunten aangaande de ringweg oost, Rijnland Route en Rijn gouwe lijn zoals opgenomen in het coalitieakkoord van buurgemeente Leiderdorp?

Ik hoop zeer dat uw antwoorden aansluiten bij in de verkiezingsperiode gedane beloften.

vriendelijke groet,

wijkvereniging de Kooi,

 

namens deze, José Oostendorp

NB: Uit het Coalitieakkoord 2010-2014  van Leiderdorp:

 ‘Ringweg Oost

De coalitiepartijen zijn het over de hierna volgende uitgangspunten ten aanzien van een eventuele Ringweg Oost eens. De besluitvorming zal wat ons betreft alleen plaatsvinden als de uitvoering aansluit op de uitvoering en financiering van het IVVP, de aanpassing van de Engelendaal, de komst van de HOV-lijn en het geleiden van doorgaand verkeer buiten Leiderdorp om. Vanaf het begin en zeker vanaf het moment dat een Leiderdorps belang aan de orde is of kan komen moet Leiderdorp betrokken worden bij de plan- en besluitvorming.

Om de Leiderdorpse belangen onder onze eigen verantwoordelijkheid op de juiste manier te behartigen. De coalitie stemt verdere besluitvorming af op de herziene standpunten van omliggende gemeenten en de Provincie. Als de betrokken gemeenten (voor)genomen besluiten ten aanzien van Rijnland Route en/of Rijn Gouwe Lijn wijzigen of terugdraaien, ontstaat voor Leiderdorp een nieuwe situatie. Geen Rijnland Route of Rijn Gouwelijn: dan wat de coalitie betreft geen Ringweg Oost. De coalitie zal voorwaarden stellen die aansluiten bij in de raad van 1 maart 2010 ingebrachte voorwaarden. We toetsen deze voorwaarden en vullen ze waar nodig aan’.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer