aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Stichting Jeugd en Welzijn en Libertas Leiden organiseren weer een ...

Het gezellige kerstfeest voor ouderen!

Matinee en Dinee in Huis van de Buurt De Kooi. Kom ’s middags...

Matinee en Dinee Gospelkoor Living Worlds

Opvoeding Ontmoet andere ouders in het Mamacafé op 7 decembe...

Mamacafé: voor al jouw vragen

 

Brief wijk aan raadscommisie Leefbaarheid en Bereikbaarheid over Ringweg-Oost

de kooi tuinwijk 2.jpg

Leiden, 14 december 2011

Op 15 december aanstaande bespreekt de raadscommssie het voorstel ‘Ringweg Oost, voorbereiding herziening plan en Kaderbesluit’. De voorgestelde wijzigingen hebben grote gevolgen voor de Kooi. Hieronder treft u ons commentaar.

Voorgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten

In het voorstel wordt de Raad gevraagd akkoord te gaan met de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten voor een herzien Kaderbesluit:

a- ruimtelijke inpassing van het tracé zodanig vorm te geven dat een toekomstperspectief wordt geboden voor De Waard en De Kooi waardoor de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit en de leefbaarheid van de omliggende gebieden zal verbeteren;

b- passend binnen huidige budget voor het huidige kaderbesluit (prijspeil 01-01-2010);

c- mogelijke aanvulling op huidige budget voor hogere kosten door inflatie als gevolg van vertraging;

d- de maximale verkeerskundige capaciteit van de kruising Hoge Rijndijk en van de aansluiting met de Willem de Zwijgerlaan als maatgevend aan te houden en de verkeersintensiteit op het nieuwe tracé zodanig in te stellen dat een goede doorstroming over het gehele tracé kan worden bereikt.

Algemeen

In algemene zin willen wij onze verbazing uiten over het feit dat dit voorstel voorligt.

Gekeken naar het verkeersonderzoek wat recent door de gemeente is uitgevoerd zou de verwachting zijn dat er een nieuw plan voorgelegd zou worden met alternatieven voor een Ringweg Oost.

 • Wat is de reden dat de gemeente al jaren, zonder rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken, perse vasthoudt aan de wens uit de jaren 70 een Ringweg Oost te creëren?
 • Waarom wil de gemeente 160 miljoen uitgeven voor een route die in optimale zin niet haalbaar is vanwege te grote belasting van de omgeving. En dit terwijl de oostelijke ring er al is als men iets over de eigen gemeentegrenzen heen wil kijken?
 • Waarom wil de gemeente 160 miljoen uitgeven terwijl een Rijnlandroute met parkeergarages meer oplost voor de bereikbaarheid en economische positie van de gemeente Leiden. En we met een crisis geconfronteerd worden die miljoenen aan bezuinigingen met zich mee brengt?

Wij zijn ook verbaasd over de wederom hoge urgentie die gecreëerd wordt terwijl er geen enkele reden is om niet een zorgvuldig proces te doorlopen.

Er is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven over nut en noodzaak. Wij gaan dit niet herhalen.

Wij hopen dat de  Raad de tijd zal nemen het, zeer positief geschreven, raadsvoorstel kritisch onder de loep te nemen. Daarnaast willen wij in algemene zin de gemeente meegeven dat verkeersbewegingen uiteindelijk gestuurd worden door besluiten over hoe men het verkeer wil leiden en welke alternatieve mogelijkheden men creëert voor het autogebruik.

Verder verwijzen wij u ook graag naar de website www.rwonietzo.nl.

Als bewoners  van de Kooi willen wij in dit schrijven vooral onze vraagtekens op een rij zetten die bij ons boven komen bij de mooie woorden van het Raadsvoorstel. Wij hopen dat dit bijdraagt aan het door u als commissie kritisch lezen en bespreken van het raadsvoorstel RWO.

1        Kansen voor de Kooi?

In het raadsvoorstel wordt gesproken van kansen voor de Kooi en wordt een oud argument voor de Willem de Zwijgerlaan nu losgelaten op de Kooi, citaat: ‘de ringweg maakt het mogelijk de barrièrewerking van de Kooi te doorbreken voor een natuurlijker aansluiting tussen de oude Kooi en het Steneveldpark. Er zijn kansen voor een gelijktijdige stedenbouwkundige kwaliteitsimpuls voor De Kooi’.

De Willen de Zwijgerlaan is nog niet af maar als het gaat om verbetering voor het deel van de wijk waar de tunnel klaar is?.........................De Kooi zit niet op zo’n ‘verbetering’ te wachten. 

De enige wijze waarop in de Kooi een verbetering kan worden bereikt is:

 • een lange tunnel vanaf industrieterrein de Waard onder de hele Sumatrastraat tot vlak bij het kruispunt met de Willem de Zwijgerlaan (of liever nog hier voorbij).
 • een tunnel die zorgvuldig wordt aangelegd zodat de huizen niet verzakken of instorten.
 • voldoende geld om bij onverwachte verzakking/instorting iets moois terug te kunnen bouwen en alle, waarbij vele particuliere-, eigenaren schadeloos  te stellen.

Wij willen duidelijk stellen dat  half open bakken of een kortere tunnel voor ons gelijk staat met een weg op maaiveld.  Hiermee staat dit voor ons gelijk aan het verbreken van de toezegging dat er nooit op maaiveld een Ringweg Oost door de Sumatrastraat komt.  (wethouder Strijk op bewonersavond 24 maart jl.) Wij zijn van mening dat een dergelijke oplossing nooit zorgvuldig kan worden ingepast in de woonwijk; niet met de brug en de scheepvaart, niet met de fietsers, niet met het bestemmingsverkeer voor de Kooi, niet met behoud van onze unieke architectuur, niet voor een leefbare omgeving voor de bewoners van de Kooi.

Alles anders dan de genoemde lange tunnel is wat ons betreft geen kans voor de Kooi en is  dus geen optie.

Onze vragen aan u als leden van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid:

 • Is een lange tunnel haalbaar voor 160 miljoen?
 • Kan de gemeente verantwoorden zoveel belastinggeld uit te geven voor een zeer matig effectieve Ringweg Oost?
 • Kan de gemeente verantwoorden de Kooi zo in de steek te laten voor zo weinig effect op de doelstelling?

Als er geld over is, besteedt de Kooi dat liever aan een goede waterhuishouding van de Kooi en het in stand houden van onze, landelijk, unieke tuinstadwijk!

De bewonerscommissie “De Oude Kooi” heeft na zeer langdurig overleg een akkoord met de Sleutels gesloten over het opknappen van de historisch unieke Leidse Tuinstadswijk. De aanpak van diverse delen van de wijk is zojuist begonnen.

Een belangrijke kwaliteitsimpuls die bestaat uit slopen van de zojuist na langdurig overleg met de bewoners opgeknapte woningen zal door de bewoners niet geaccepteerd worden.

Voor de omgeving van de Sumatrastraat is er een extra kwaliteitsimpuls als alleen de Rijnlandroute wordt aangelegd. De Rijnland route betekent een grote vermindering van verkeer over de Sumatrastraat (zie het verkeersrapport)!

De Kooi is een unieke tuinstadwijk ontworpen door  architect Jesse. Bewoners van de Kooi zijn al jaren met de Sleutels en de gemeente bezig om iets moois van de Kooi te maken.

 

2      De vele mooie woorden.

Het raadsvoorstel is over het algemeen uitzonderlijk positief geschreven en rept vooral over kansen voor Leiden en kansen voor de Kooi en de Waard.

Maar wat als je kritisch leest, de onderzoeken die er zijn zorgvuldig leest en je steeds weer zoekt naar onderbouwing van al die mooie woorden?

Onder kopje één hebben we al onze twijfels gezet bij mooi omschreven kansen voor de Kooi. Een kritische lezer zet zelf al zijn vraagtekens bij het lezen van de tekst in ‘de nadere toelichting/resultaten en inzichten’ van het raadsvoorstel.    

Wij zijn in ieder geval geschrokken.

 • Er wordt al gerept over sloop, er zijn gerede angsten voor ernstige schade aan woningen.

(Vele woningen zijn niet onderheid, óók woningen van particuliere eigenaren

Zie Amsterdam, wat er gebeurt als je in zo’n woongebied een tunnel graaft, waar is de post schadeclaims?)

 • Er wordt al gerept over geluidsschermen, gevelisolatie etc.

(kortom zonder kunstgrepen en verdoezeling van feiten is het niet te doen dwars door een woonwijk heen).

 • Er wordt al gerept over hoe de aanpassing moet worden omschreven om de toets normen voor overlast te kunnen oprekken.

(bewoners hoeven dus geen verbetering qua milieu te verwachten op deze wijze, gezien de verkeersdruk eerder een ernstige verslechtering die bij eerlijk bezien milieutechnisch totaal onverantwoord is en voor de bewoners ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid…)

Na de investering in fase I en II van de RWO en de kaalslag in de Kooi, die eerst plaats zal vinden, zal zoals gebruikelijk het geld op zijn,  er voor de deels alvast gesloopte wijken dus niets over zijn en het huidige moeizaam verworven toekomstperspectief om zeep geholpen.

Hoe staan deze stukken in relatie met de mooie woorden in het raadsvoorstel over de kansen voor de Kooi en de Waard?

Is de gemeente te vertrouwen?

“Inpassing van de Ringweg Oost door  twee bestaande woonwijken, de Waard en de Kooi, vraagt om zorgvuldige vormgeving en een zorgvuldig besluitvormingsproces met belanghebbenden.”

Op basis van dit raadsvoorstel voelen bewoners zich voor de zoveelste keer  verraden en belazerd, de zorgvuldigheid is al jaren zoek, de politieke stoomwals kent geen bewonersbelangen, slechts vage politieke doelstellingen, de als persoonlijke hoe dan ook te halen ideeën van politici in zogenaamde economische motivatie verpakt. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald is een niet bij de politiek bekend gezegde wat al oneindig veel door bewoners zuur verdient geld heeft gekost.

Onze vragen aan u als leden van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

 • Is dit behoorlijk en verantwoordelijk bestuur?
 • Kunt u dit verantwoorden voor u zelf en als onderdeel van het bestuur van de gemeente Leiden?
 • Kunt u het uitgeven van 160 miljoen aan een matig effectieve ringweg verantwoorden voor de inwoners van de gemeente Leiden?

Wij, bewoners van de Kooi, verwachten van u respect voor onze wijk en verwachten van u dat u een intelligente in plaats van een destructieve oplossing vindt voor het ontbreken van een goede Oost - West verbinding, een intelligente oplossing vindt voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad.

Wij verwachten een oplossing die de verkeerdruk op de Sumatrastraat doet afnemen in plaats van toenemen.

Wij, bewoners van de Kooi, hopen dat u de tijd neemt dit (te) zeer positief geschreven raadsvoorstel kritisch onder de loep te nemen. Wij hopen op gezond verstand en een keuze voor een leefbaar en financieel gezond Leiden met woonwijken waar in te wonen valt.

Hoogachtend,

Namens Bewonerscommissie “De Oude Kooi                  Namens wijkvereniging de Kooi

Voorzitter  An van der Pluijm                                         woordvoerder RWO: José Oostendorp

secretaris Adriaan van der Klein                                      

                                                                  

 

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer