aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, idee&eu...

Derde bijeenkomst Energiepark

GONoord! naar buiten! Kom je ook een afvalmonster knutselen...

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

Het Leidse college van B&W is voornemens hoge woontorens te bou...

Inspraakavond CDA-Leiden

 

Parkeervergunningen moeten goedkoper !

Op dit moment kost een parkeervergunning € 160. Dat is niet niks. Verwacht wordt dat de parkeeroverlast in Leiden-Noord verder zal toenemen bijvoorbeeld in de straten vlak bij het centrum. De gemeente wil daarom de mogelijkheid hebben om ook in Leiden-Noord betaald parkeren in te voeren. Het voorzittersoverleg van de gezamenlijke buurt-en wijkorganisaties in Leiden-Noord heeft alvast haar standpunt daarover bekend gemaakt via een brief aan de raadscommissie van Verkeer. In deze brief geven de wijkorganisaties aan dat het niet eerlijk is als alleen de buurtbewoners die overlast ervaren moeten betalen voor een parkeervergunning. Zij pleiten er voor om juist ook diegenen die de overlast veroorzaken te laten betalen; de bewoners uit de buitenwijken, toeristen en passanten. Misschien moet dat wel via een vorm van parkeerbelasting, waardoor de prijs van een parkeervergunning betaalbaar wordt (€ 40 - € 50 per jaar) en Leiden verantwoord kan blijven bewegen.
Geacht College en geachte gemeenteraadsleden,

Op 17 november 2005 zal tijdens de raadscommissie EV het GVVP behandeld worden.

Het GVVP staat een uitbreiding van het parkeerrestrictiegebied voor, zo valt in het plan en in de reactie van het college op de inspraak te lezen. Ook stelt het College dat het GVVP op zichzelf niet het beleidskader is waarin de regeling en de daarbij behorende tarieven thuishoren. Daarvoor zal een nader uitwerkingsplan ontwikkeld worden.

In de reactie op de inspraak stelt het College dat in Leiden-Noord de parkeerdruk groot is en in de toekomst, vanwege de WOP-plannen, verder zal toenemen vanwege de grootse (stedebouwkundige) plannen.

Constaterende dat op termijn het College met een dergelijk uitwerkingsplan zal komen, voelen de gezamenlijke buurt- en wijkorganisaties in Leiden-Noord, verenigd in het Voorzittersoverleg Leiden-Noord, zich thans geroepen om alvast hun standpunt bekend te maken ten aanzien van deze ontwikkeling.

Terecht stelt het College dat het invoeren van de parkeerrestrictie met het daarbij behorende handhavingregiem en de tarieven voor parkeren, waaronder de (parkeer)vergunning, niet een doel op zichzelf maar uitsluitend een middel is om (parkeeroverlast-) problemen aan te pakken en/of te voorkomen. In Leiden-Noord gaat het daarbij om:
1. Bestaande parkeerdruk vanwege bezoek aan de binnenstad in de (zuidelijke) rand van Leiden-Noord;
2. Bestaande parkeerdruk/foutparkeerders vanwege het historische stratenpatroon met een gering aantal parkeerplaatsen in de (zuidelijke) rand van Leiden-Noord;
3. Toenemende parkeerdruk in de omgeving vanwege eventuele parkeervoorzieningen;
4. Toenemende parkeerdruk vanwege een te verwachten toenemende woonfunctie in Leiden-Noord;
5. Toenemende parkeerdruk in de omgeving van het “nieuwe hart” van Leiden-Noord, het Kooiplein.

Wij herkennen en erkennen deze problematiek. Reeds in onze reactie op de nota “van verbeelding naar werkelijkheid” (in het kader van het Wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord) waarbij het College de sociale veiligheid en de bruikbaarheid van de openbare ruimte als uitgangspunt neemt, hebben wij reeds gewezen op de samenhang tussen de oplossingsscenario’s van “verdichten” en “verdunning” en de parkeerdruk. In onze reactie hebben wij toen uitdrukkelijk gepleit voor het aanpakken van de zogenaamde “verblikking” van de straten en trottoirs in Leiden Noord door auto’s. Ook nu nog pleiten wij voor de uitwerking van een samenhangend plan in aansluiting op de nota “van verbeelding naar werkelijkheid” waardoor de leefbaarheid en de sociale veiligheid van Leiden-Noord verbeterd en toekomstbestendig gemaakt kan worden. Overigens is dat dus niet hetzelfde als het ontwikkelen van een uitwerkingsplan in het kader van het GVVP; dat is slechts een (aanvullend) deel van het geheel.

Mocht in de nabije toekomst blijken dat het parkeerestrictie-regiem noodzakelijkerwijze ingezet moet worden in Leiden Noord (ervan uitgaande dat de zone indeling gehandhaafd blijft) vanwege één van de vijf hierboven benoemde redenen, dan gaan we ervan uit dat er voor een dergelijke maatregel draagvlak in de wijk benodigd is en bestaat. Wij verwachten echter serieuze draagvlakproblemen vanwege de lasten (€ 160 per jaar) die het voor de bewoners (parkeervergunning) met zich meebrengt. De huidige oplossing om er dan maar voor te kiezen geen draagvlak te creëren lijkt ons niet goed voor (vergroten van) het vertrouwen in de politiek.

Voor ons reden om u daarom uitdrukkelijk te verzoeken om de instelling van het bestaande en de uitbreiding van het parkeerrestrictie-gebied los te koppelen van haar huidige financieringsgrondslag. Wij zijn namelijk de mening toegedaan dat de primaire veroorzakers van de parkeerdruk en de daarmee gepaard gaande overlast niet door de buurtbewoners zelf, maar vooral veroorzaakt wordt door bezoekers van uit de rest van de stad Leiden en door passanten en toeristen van buiten de stad.

Aangezien grote delen van Leiden-noord geen parkeerproblemen kennen zal het draagvlak onder deze groepen bewoners voor parkeerrestrictie nu en straks zeer klein zijn, dat zelfde geldt voor vele Leidenaren die op een nog grotere afstand van de binnenstad wonen. De eerste groep zal wel, echter de tweede groep zal niet hoeven te betalen. Dat terwijl daarnaast in grote delen van Leiden-Noord, invoering van parkeerrestrictie zelfs geen concrete verbeteringen zal opleveren voor het leefklimaat.

De voorkeur van het voorzittersoverleg heeft natuurlijk dat niet betaald hoeft te worden in de eigen zone. Echter, we zien in dat het handhaven ervan geld kost en budgetair neutraal moet worden uitgevoerd. Daarom kiezen wij voor een nieuwe variant. Om te voorkomen dat alleen de bewoners die met de parkeeroverlast geconfronteerd worden mogen opdraaien voor de handhavingskosten, pleiten wij er voor om een algehele omslag van de kosten van het handhavingsysteem ( bijvoorbeeld in de vorm van een soort parkeerbelasting) over alle Leidenaren toe te gaan passen, zodat Leiden verantwoord blijft bewegen. Het gevolg daarvan moet zijn dat de kosten van een parkeervergunning drastisch verlaagd kunnen worden. Wij schatten in dat het draagvlak voor het instellen van het parkeerrestrictiegebied buiten de singels dan navenant zal kunnen toenemen.

U hopende op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben inzake de zienswijze van de gezamenlijke buurt- en wijkorganisaties in Leiden-Noord teken ik met vriendelijke groet.

Namens het Voorzittersoverleg Leiden-Noord

Jan Rijsbergen

Voorzittersoverleg Leiden-Noord
Bernhardkade 40
2316 RX Leiden

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer