Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Burendag in Marepark

Reeks concerten in Tuin van Noord

Brainstormavond/Ledenvergadering Speeltuin NKW

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

 
 
 

Geen-parkeerprobleem heeft ambtelijk overleg achter de rug

 Vanuit de groep GEENPARKEERPROBLEEM is het verzoek gedaan aan de kern van ambtenaren die zich bezig houden met de invoering van betaald parkeren in de schil rondom de binnenstad, om een keer overleg te kunnen voeren. Durk Jellema, Christien Jordaan (gemeente Leiden) van de gemeente waren daartoe bereid. Verder waren aanwezig Ali Kundak (Hoven) , Corrie Bink (Ons Buiten), Raymond Keur (Roodenburg), Wil Spies (de Kooi), Willy Berkhuizen (Hoven), Hein Dijkerman (Groenoord noord) ,Vincent Kokke (VOLN). Een korte verslaglegging:

In de afgelopen periode (zo stelden de ambtenaren) is niet zozeer een parkeer/ verkeerskundig probleem opgelost, maar vooral een bestuurlijk probleem, waarbij er gekozen is voor een langere termijn maatregel om grote schilwijken aan te wijzen tot een natuurlijke grens i.p.v. telkens nieuwe besluiten te moeten nemen over uitbreiding van het parkeerrestrictiegebied.

 

De bewonersvertegenwoordiging gaf aan dat het erg jammer is dat er weinig gehoor wordt gegeven aan plausibele argumenten, namelijk enerzijds dat sinds 1999 Leiden Noord zich ontwikkeld in het kader van het WOP en het college bv. er alle baat bij heeft dat de Tuin van Noord een bruisend geheel wordt, anderzijds parkeerrestrictie in het gebied rondom de Tuin van Noord niet noodzakelijk is (er is geen parkeerprobleem) maar zelfs tegenstrijdig is met de doelstellingen die men heeft met de Tuin van Noord. Dit park wordt momenteel in het kader van het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Noord gerevitaliseerd zodat het park als “groene hart” van de wijk beter toegankelijk wordt en een meer centrale functie krijgt.

 

De vertegenwoordiging van de bewoners geven aan dat zeker nu de Willem de Zwijgerlaan onderdeel gaat uitmaken van de Ringweg, deze weg "de natuurlijke grens" zou moeten zijn. Ambtelijk werd aangegeven dat daarover de besluiten al zijn genomen en dat de Slaaghsloot daarbij nu als grens gehanteerd zal worden. Aanwezige buurtbewoners gaven echter nog wel aan dat kennelijk de Willem de Zwijgerlaan wel een soort grens is om dat op het nieuwe kaartje van de schilwijken, alles boven de Willem de Zwijgerlaan in een andere categorie schilwijk valt. In dit gebied is parkeerrestrictie van toepassing tot 19.30 uur (een willekeurig tijdstip tussen 19.00 en 20.00 uur) en voor oa. de bovenwijkse sportvoorzieningen is er geen parkeerrestrictie in het weekeinde.

 

Op de vraag of er onderzoek ten grondslag ligt aan de aanwijzing van het gebied werd ambtelijk aangegeven dat er wel onderzoek is gedaan in de blauwe zone en de schilbuurten daarom heen. Dat onderzoek is te downloaden van de website van Leiden.

 

Vanuit de bewonerszijde wordt ( met name ook vanuit de Kooi en de Hoven) ervoor gepleit dat de invoering van het betaald parkeren niet te vroeg van start moet gaan, mede in relatie tot de werkzaamheden die gaan plaats vinden in de buurten zoals sloop en nieuwbouw, rioleringswerkzaamheden in de Kooi, Hoven, Prinsessenbuurt en Noorderkwartier West ed. Van ambtelijke zijde wordt aangeven dat de invoering waarschijnlijk medio 2016 van start zal gaan beginnend in Zuid-West; wellicht dat het Noorden in tweede instantie aan de beurt is.

 

De vertegenwoordiging van Ons Buiten geeft aan dat er een vrij grote groep tuinders is die gedurende de zomerperiode op de tuin verblijft en dan € 342,- per maand kwijt is aan parkeerkosten, zij komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning; het zijn wel vaak mensen met een smalle beurs. De tuinders met meer inkomen/ werk maken juist gebruik van de tuin in het weekeinde en dan is het juist gratis. Ook voor Roodenburg geldt dat Roodenburgers die vroeger in Leiden Noord woonden nu doordeweeks nog naar trainingen komen, onbekend is wat het effect zal zijn als zij parkeerkosten voor hun kiezen krijgen. Roodenburg pleit er voor om op die momenten dat de zaterdag/zondag wedstrijd wordt afgelast en verplaatst wordt naar doordeweeks dag, dat op dat tijdstip er geen parkeerrestrictie geldt.

 

De bewonersvertegenwoordiging pleit ervoor om nog eens goed te bekijken of er niet erg veel nadelige effecten aan parkeerrestrictie zitten ten aanzien van een aantal bovenwijkse voorzieningen zoals het Zwembad de Zijl (parkeerkosten kan er aanleiding van zijn dat de exploitatiebijdrage vanuit de gemeente fors omhoog moet), Het Gebouw, De Sportverenigingen in de Tuin van Noord. Ook wil men graag betrokken worden (althans de gebruikersgroepen van de Tuin van Noord) met betrekking tot de maatregelen die getroffen worden met het grasparkeren nabij Moskee/LeidseUitdaging.

 

De ambtelijke vertegenwoordiging geeft aan dat eind februari het "aanwijzingsbesluit" in het college besproken zal worden. Daar waar het mogelijk is doen vertegenwoordigers van bewoners er goed aan om hun achterban te omschrijven en draagvlak voor de zienswijze aan te tonen.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer