aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

zondag 23 september tweede Leidse Geuzenspelen/burendag 13.00 Marep...

Tweede Leidse Geuzenspelen/burendag

In het weekend van 13 - 15 juli komt er een buurtcamping in Tuin va...

15 juli: Buurtcamping Tuin van Noord

In het weekend van 13 - 15 juli komt er een buurtcamping in Tuin va...

14 juli: Buurtcamping Tuin van Noord

 
 
 

Redactiestatuut website Leiden-noord

REDACTIESTATUUT WWW.LEIDENNOORD.NL

Algemeen
WWW.Leidennoord.nl is de website van de bewonersorganisaties van Leiden Noord.
www.leidennoord.nl  is een platform voor alle bewoners in Leiden Noord. Dat betekent dat in principe ieder ingezonden artikel of andere bijdrage wordt opgenomen, behalve in het geval dat onderstaande regels nadrukkelijk worden overtreden, een en ander ter beoordeling van de redactie.

Dit statuut regelt de verhouding tussen het voorzittersoverleg en webredactie

1. Begrippen
Website: Het internetdomein www.leidennoord.nl
Voorzittersoverleg: Het voorzittersoverleg (VOLN) bestaat uit de voorzitters van wijkcomité De Kooi, buurtvereniging Groenoord Noord, buurtvereniging De Zwijgers van Noord, wijkvereniging Groenoord Zuid, wijkvereniging Noorderkwartier west, wijkvereniging Noorderkwartier oost en Nieuw Leyden. Zij zijn (eind) verantwoordelijk voor de website
Webredactie: De webredactie bestaat uit redacteuren van de buurtsite, eventuele algemene redacteuren, een vertegenwoordiger van het voorzittersoverleg en een webbeheerder.

2. Doelstelling
www.Leidennoord.nl is een door het Voorzittersoverleg Leiden Noord op het internet gepubliceerd internetdomein gericht op bewoners van Leiden Noord. Leidennoord.nl heeft tot doel:
- Een communicatiemiddel te zijn om de bewoners van Leiden Noord informatie te geven en de discussie te bevorderen over zaken die spelen in Leiden Noord.
- Een communicatiemiddel te zijn tussen bewoners van Leiden Noord onderling; het bouwen aan een virtuele wijkcommunity
- Contact onderhouden met de achterbannen van de bewonersorganisaties. Hen informeren en hun mening kunnen peilen.

3. Voorzittersoverleg
3.1 Het voorzittersoverleg is de eigenaar van de website.
3.1 Het voorzittersoverleg is verantwoordelijk voor de financiële, organisatorische en technische voorzieningen die de aanwezigheid van www.leidennoord.nl op het internet mogelijk maken.
3.2 Het voorzittersoverleg wijst uit zijn midden een lid aan dat zitting neemt in de webredactie.
3.3 Ingrijpende wijzigingen van de webformule behoeven de instemming van het voorzittersoverleg.
3.4 Het voorzittersoverleg is verplicht de webredactie in een vroeg stadium te informeren over alle zaken die gevolgen hebben voor de vorm en inhoud van de site.
3.5 Het voorzittersoverleg stelt jaarlijks – op basis van een advies van de webredactie - een begroting en een financieel meerjarenplan vast.
3.6 Het voorzittersoverleg stelt jaarlijks, indien van toepassing, de verhouding webredactiepagina's-advertenties vast, zulks na goed overleg met de webredactie.


4. Webredactie
4.1 De redactie bestaat uit een aantal redacteuren die allen hun eigen onderwerp bijhouden, dat zijn de gebiedsredacteuren van de buurtwebsites en de algemene redacteuren.
4.2 Een redactielid heeft alleen toegang tot de onderwerpen, buurtsite die hij/zij bijhoudt.
4.3 In de redactie hebben tevens zitting: een afgevaardigde van het Voorzittersoverleg en de ondersteuner van het VOLN die fungeert als webbeheerder.
4.4 De webredactie werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
4.5 De webredactie coördineert de werkzaamheden en stelt de werkverdeling vast.
4.6 De webredactie komt in principe 4 x per jaar bijeen.
4.7 Voorstellen van het voorzittersoverleg tot ingrijpende wijziging van de webredactieformule behoeven de instemming van de webredactie.
4.8 De webredactie kan voorstellen voor vernieuwing of wijziging aandragen aan het voorzittersoverleg.
4.9. De website wordt gevuld door middel van een Content Management System. Hierdoor kan de webredactie het uiterlijk van de website niet veranderen.
4.10 De webredactie werkt volgens beginselen van betrouwbaarheid en kundigheid in het ontwikkelen en beheren van het internetdomein www.leidennoord.nl.

5. Webbeheerder
5.1 Als webbeheerder fungeert de ondersteuner van het VOLN.
5.2 De webbeheerder geeft leiding aan de webredactievergadering.
5.3 De webbeheerder verzorgt de uitnodigingen voor de redactievergaderingen.
5.4 De webbeheerder heeft als “administrator” de bevoegdheid om (in opdracht van de webredactie) aan nieuwe redactielede de benodigde "toestemmingen" te verzorgen. Hiermee regelt de webbeheerder tevens dat het redactielid toegang heeft tot de onderwerpen, buurtsite waarvoor hij/zij (mede) verantwoordelijk is.
5.5 De webbeheerder heeft het “dagelijks” toezicht op de website en kan in overleg met de webredactie ongewenste uitingen verwijderen.

5. Inhoud www.leidennoord.nl
Op de site www.leidennoord.nl zijn de volgende bouwstenen te vinden, waarvoor telkens een of meer redacteuren verantwoordelijk zijn:

Bouwstenen
• Nieuws
• Laat een lijst zien van de x laatste entries in de categorie & subcategorieën. Hierin staat een lijst
• met bijvoorbeeld: plaatje, title, introtekst van alle entries in die categorie.
• Archief
• Laat een verkorte lijst zien van de alle entries in de categorie & subcategorieën. Hierin staat een
• lijst met bijvoorbeeld: plaatje, title van alle entries in die categorie.
• Agenda
• Het bekijken en toevoegen van items in de agenda.
• Video
• Het toevoegen van youtube video's en een eigen video categorie.
• Foto Galerie
• Het uploaden en bekijken van gegroepeerde foto's een eigen foto categorie.
• Wiki (additioneel)
• Samen met anderen entries creëren en bewerken.
• Forum
• Samen met anderen discussies starten en voeren.
• Dossiers
• Het opbouwen van dossiers. Een dossier is het samenvoegen van entries uit verschillende
• Nieuwsbrief
• Het opbouwen van een nieuwsbrief op basis van entries.

6. Regels
6.1 De artikelen die geplaatst worden op de website dienen een nieuwswaarde te hebben of van belang te zijn voor de inwoners van de wijk Leiden Noord. Als de redactie er in gezamenlijkheid niet uit komt, beslist het voorzittersoverleg over de waarde van een bepaald stuk op de website.
6.2 Op leidennoord.nl worden geen anonieme artikelen geplaatst. Dat betekent dat de ondertekenaar van het artikel verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan.
De webredactie kan wel niet-ondertekende artikelen plaatsen. Dit zijn de redactionele artikelen.
6.3 Het is niet de bedoeling dat er stukjes uit andere media gekopieerd worden, tenzij met toestemming van de betreffende media. Het is wel toegestaan om via andere media geïnspireerd te worden.
6.4 Leidennoord.nl neemt geen links, berichten of banners/buttons op waarin haat tegen, of het minderwaardig achten van expliciet genoemde personen of bevolkingsgroepen voorkomt.
6.5 Leidennoord.nl neemt geen links, berichten of banners/buttons op waar seksualiteit, op wat voor wijze ook aan de orde komt.
6.6 Leidennoord.nl neemt geen links, berichten of banners/buttons op die het gebruik van drugs aanprijzen, in welke vorm dan ook.
6.7 Leidennoord.nl neemt geen berichten op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van een bepaalde politieke partij of andere maatschappelijke organisatie.
6.8 Leidennoord.nl neemt geen berichten op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van een bepaalde godsdienst.
6.9 Leidennoord.nl neemt geen links, berichten of banners op die op enigerlei wijze tegen de goede smaak ingaan of een kwetsende strekking hebben. Bij twijfelgevallen beslist de redactie.


7. Slotbepalingen
7.1 De werking van dit webredactiestatuut strekt zich uit tot alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de webredactie van www.leidennoord.nl geschieden.
7.2 Bij verschil van mening tussen webredacteuren over een ingrijpende wijziging van een internetproductie om andere dan productietechnische redenen, beslist de het voorzittersoverleg, na intensieve raadpleging van de webredactie.
7.3 Bij ingrijpende besluiten van het voorzittersoverleg kan de voltallige webredactie verzoeken door het voorzittersoverleg te worden gehoord.
7.4 Wanneer het voorzittersoverleg besluit het domein op te heffen en niet in een andere vorm onder dezelfde naam voort te zetten en/of besluit het domein over te doen aan derden, is het voorzittersoverleg verplicht de webredactie tijdig in te lichten.
7.5 Dit statuut treedt in werking op 1 januari 2004.
7.6 Wijzigingen van de artikelen van dit statuut worden voorbereid door het voorzittersoverleg in goed overleg met webredactie en daarna definitief vastgesteld.

Leiden, 13 september 2012

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer
 

Gerelateerde artikelen

 
 

Leiden is buurtmuseum rijker

Leiden is een museum rijker. Buurtmuseum Leiden Noord van en door de bewoners van Leiden Noord.
Heeft u ook zoveel mooie herinneringen aan het leven in Leiden Noord?
En heeft u zin om uw verhalen te delen met anderen?
Dan kunt u vanaf nu terecht bij BuurtmuseumLeidenNoord.
 

VERNIEUWING WIJKVERENIGING NOORDERKWARTIER

Wijkvereniging Noorderkwartier is bezig om een nieuw bestuur te vormen.

 
 

Muziekcentrum LN: muziek avond in BC de Kooi

Muziekcentrum Leiden-Noord organiseert op zaterdag 16 maart weer een gevarieerde muziekavond in Buurtcentrum De Kooi. Singer-songwritger Ronald Günther start de avond met mooie zelfgeschreven liedjes gevolgd door het Leidse koor Encore met gospels en jazzy nummers.